South Africa: Hillary Clinton pops in on Nelson Mandela for lunch

On Saturday 21st July 2012 brother Lungisa Zondi and I went to the Eastern Cape on Mission and we tried to visit the South African ex-President Mr Nelson Mandela in Qunu to share the Gospel of our Lord Jesus Christ with him. You can read the report Here. We were unfortunately not allowed access to Madiba to speak to him about the spiritual eternity, but yet Mrs Hillary Clinton, Secretary of State (USA) visits and has lunch with him – I wonder what they spoke about, worldly matters?

And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. ~ John 17:3

Mr Mandela is frail and he is getting closer to eternity than he was yesterday. Here are some news reports:

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. ~ Romans 6:23

And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. ~ 1 John 5:11

And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life. ~ 1 John 5:20

Ingabe Wena Usukulungele?

Brother Lungisa Zondi has done a wonderful work on translating the English version of “Are You Ready” into isiZulu. Here is the translation –

— ooo —

Ingabe Wena Usukulungele?

Lona ngumbuzo obalulekile – Ingabe Wena Usukulungele? Kungenzeka uphendule ngokuthi “Sengilungele ini na?” Ingabe Usukulungele ukuhlangana noNkulunkulu uMdali wakho? “Yima kancane,” kusho wena, “angikholelwa kuNkulunkulu.”  Noma, mhlawumbe ubengomunye walabo abathi, “Hawu, angikaze ngicabange kanjalo!” Wena ukuliphi iqembu kulababantu? Makengilekelele. Uma uphendule ngokuthi “Yima kancane, angikholelwa kuNkulunkulu,” lokho kuyafana nokuthi umuntu okunike lelipheshana athi, “Ngiyakholelwa ekutheni ngidlulisele lelipheshana kumuntu omfishane onebala eliluhlaza njengotshani.” Ukuthi umuntu “ukholelwa” entweni, akuyenzi leyonto akholwelwa kuyo ukuba ibe yiqiniso. Okwenza into ibe yiqiniso ukuthi lokho okukholelwayo kuma kuyiqiniso impela! Uma ukholelwa ukuthi akekho uNkulunkulu, ukukholelwa kulokhu akukwenzi ukuthi kuyi kuyiqiniso, kodwa ngenkolelo yakho usubonisile ukuthi iBhayibheli liqinisile uma lithi: “Isiwula sithe enhlizweni yaso: Akakho uNkulunkulu” (AmaHubo 14:1). Manje ke, uma ubuphendule ngokuthi, “Hawu, angikazi ngicabange kanjalo!!” kusho ukuthi uphapheme. Isizathu sobukhona bakho yilesi esolotshwe kulo iZwi eliNgcele likaNkulunkulu, iBhayibheli, kuMshumayeli 12:13-14 lapho lithi: “13Nakhu ukuphela kwendaba, lapho sekuzwakele konke: Mesabe uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe, ngokuba lokho kungokwabantu bonke. 14Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nakho konke okufihliweyo, noma kuhle noma kubi.” Liyasitshela nokuthi “Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa,” (KumaHeberu 9:27), uNkulunkulu uyasambulela nokuthi: “Ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni, noma okuhle noma okubi.” (2 Korinte 5:10) Uyazibonela ukuthi kunosuku ozakufa ngalo, futhi kunosuku ozakuma ngalo phambi koMdali wahlulelwe. Akengibuze futhi: Ingabe Wena Usukulungele? Imibhalo iyasixwayisa ukuthi “Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo” (KumaHeberu 10:31) Sithola nezwi lesiprofetho kumprofethi uIsaya: “Ngokuba uJehova ungumahluleli wethu, uJehova ungumenzi wemithetho yethu, uJehova uyinkosi yethu; uyakusisindisa.” (Isaya 33:22). Uzilungiselela kanjani? Siyaqapheliswa ukuba sizivivinye futhi ngemiBhalo: “8Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle, nxa umuntu ewusebenzisa ngokomthetho, 9ekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo, umiselwe abangenamthetho namahlongandlebe, …” (Funda 1 Thimothewu 1:8-10) Ngakho ke, uma ungafa namuhla, sinjani isimo sakho phambi kukaNkulunkulu? Makesibheke Imiyalelo eNgcwele kaNkulunkulu, izimiso zakhe zokuphelela nobungcwele, sizisebenzise njengesibuko ukuzibona ukuthi uNkulunkulu ukubona unjani ngempela – UMyalelo wesiShiyagalolunye uthi, ungafakazi amanga – Kukangaki ukhuluma amanga selokhu wazalwa? Usake weba okuthile (uMyalelo wesi-8), akusho lutho ukubiza nobukhulu baleyonto (kubandakanya amaCD namaDVD angekho emthethweni)? Usake waphinga? UJesu uthi kuMathewu 5:27,28 uma ubuka umuntu umkhanuke, sewuphingile enhliziyweni yakho. Ingabe unecala lokweqa uMyalelo weSikhombisa ngokukhanuka? Lokhu kubandakanya ubufebe (ucansi ngaphandle kumshado). Uthini ngokukhonza izithombe, okungukweqa uMyalelo wokuQala noweSibili? Lokhu kubandakanya ukukhonza amadlozi (funda uDutheronomi 18:11). NgoSuku loKwahlulelwa, uNkulunkulu uma esekwahlulela ngokwezimiso Zakhe eziNgcwele, uma weqe noma yimuphi yaleMiyalelo uyakufunyanwa ungumqambimanga, isela, isiphingi, isifebe nokhonza izithombe emhlweni kaNkulunkulu nolaka lwakhe luyakukulahlela esiHogweni ingunaphakade ngenxa yezono zakho. Awunakho ukuzisindisa olakeni lukaNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu onguMsindisi wathabatha isimo somuntu waba nguJesu Kristu – iNdodana kaNkulunkulu. “16Ngokuba UNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa  ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe-nokuphila ukuphakade. 17Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga iNdodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. 18Okholwa yiyo kahlulelwa; ongakholwa usahlulelwe, lokhu engakholwanga egameni leNdodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu.” (Johane 3:16-18). UJesu Kristu wakubeka phansi ukuphila kwakhe ngenxa yezoni, iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zelizwe, wafa, wabekwa ethuneni, ngosuku lwesithathu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo esewamukele umhlatshelo awenzele izidalwa. IZwi likaNkulunkulu lithi kumele uzalwe kabusha, ukholwe kuJesu Kristu, kuwe kube “ukuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa yiNkosi yethu uJesu” (Izenzo 20:21). Lungisa indaba yakho noNkulunkulu namuhla, umbize ukuba akusindise, ngokuba awazi ukuthi uyakufa nini! Ingabe Wena Usukulungele ukubhekana noNkulunkulu? Zitholele iBhayibhele (iKJ Bible) – lifunde ulilalele. Ngeminye imininingwane xhumana ne: Repent and Believe South Africa Ministries – Gary Crous 0722211233/ Lungisa Zondi 0744161584, http://www.luke923evangelism.wordpress.com

Boys’ day out Snow Hunting

Today [8th August], my grandson Cee-Jay and I went “Snow Hunting”. Snow never falls so close as about 40 or so kilometers to Pietermaritzburg. We found lots of snow at Curry’s Post – first time for both of us to play in snow. Praise be to God, and we were able to give some people Gospel tracts, too. Had a conversation also with a rastifarian named Albert at the Howick Falls, Howick on our way back home and with two other youngsters also at the falls. The God of Creation is majestic – Scripture that comes to mind is:
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail. ~ Job 38:22
%d bloggers like this: